TORONTO                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Toronto 2021:

1)
CN Tower: Deze 553 m hoge televisiemast werd na veertig maanden bouwen in 1976 voltooid. Het is het op twee na hoogste vrijstaande gebouw ter wereld en vormt dan ook het opvallendste onderdeel van de skyline. De toren is in de hele stad te zien. Vanaf het hoogste uitkijkpunt, de op 447 m hoogte gelegen SkyPod, kijk je ver uit over de grote metropool. Het panoramische, draaiende 360 restaurant ligt op een hoogte van 351 m (Als je in het restaurant wilt eten adviseer ik je om van te voren te reserveren aangezien het erg in trek is bij toeristen). Het is te bereiken met een glazen lift, die aan de buitenkant van de toren goed te zien is. Staand op de glazen vloer, op een hoogte van 342 m, voelen veel bezoekers kriebels in hun buik. Op deze hoogte zit ook het Outdoor Observation Deck. 

2)
CN Tower EdgeWalk: Op 1 augustus 2011 opende de CN Tower de EdgeWalk, een attractie waar sensatie zoekers op en rond het dak van de hoofdpoot van de toren kunnen lopen op 356 m hoogte die direct boven het 360 Restaurant ligt. Het is 's werelds hoogste en grootste volledige cirkel, hands-free wandeling. Bezoekers zijn vastgebonden aan een plafondrail systeem en lopen op de rand (metalen vloer) van de belangrijkste hoofdpoot boven op de CN toren. De attractie is gesloten gedurende het winterseizoen en tijdens onweer en storm (hoge winden).

3)
Toronto eilanden: Alleen al de indrukwekkende skyline maakt een overtocht naar de Toronto eilanden de moeite waard. De 18 groene eilanden die het brede water van Toronto's prachtige natuurlijke haven beschutten, zijn al lang een geliefd oord voor mensen die even de drukte van het stadsleven willen ontvluchten. Ten Westen van Westin Harbour Castle gaan enkele keren per uur kleine veerboten heen en weer tussen Toronto Ferry Terminal en Hanlan's Point, Centre Island en Ward's Island.

4)
Harbourfront Centre: Twintig jaar geleden lag er tussen Front Street en Lake Ontario nog een stuk niemandsland. Dit troosteloze stuk grond is inmiddels tot leven gewekt. Er zijn grote parken aangelegd en met het Harbourfrontproject L een geslaagde mengeling van nieuwe en gerestaureerde gebouwen, is een cultureel en recreatief gebied ontstaan dat jaarlijks zo'n 4 miljoen bezoekers trekt. Tussen de glanzende, metalen appartementencomplexen aan Queen's Quay varen zeilboten en passagiersschepen voorbij en er vertrekken excursieboten en ouderwetse veren naar de autovrije Toronto Islands. 

5)
Ripley's Aquarium of Canada: Dit supermoderne aquarium, dat in 2013 open ging, herbergt meer dan 15.000 zeedieren. Het gebouw staat aan de voet van de CN Tower. In het aquarium vindt je het grootste kwallenaquarium ter wereld en lopen door Atlantische en Pacifische habitats en langs een unieke Great Lakes tentoonstelling. Onder de Dangerous Lagoon voert een roltrap bezoekers door een tunnel waarboven groottandzaagvissen en zandtijgerhaaien zwemmen. Er zijn open reservoirs met bamboehaaien, degenkrabben en pijlstaartroggen.

6)
Hockey Hall of Fame: In het heiligdom van de Canadese nationale sport komen bezoekers door middel van films en authentieke memorabilia als ijshockeysticks en helmen van schaatshelden veel te weten over de geschiedenis van deze snelle sport. In een zwaarbewaakte kluis wordt de Stanley Cup bewaard, de beroemdste ijshockeytrofee van Noord-Amerika. Als je een sportliefhebber bent is een bezoek zeer de moeite waard. De entree voor een volwassen is CAD 20,00 per volwassen. Highlights / tips Toronto 2021:

1)
CN Tower: This 553m high television mast was built after forty months in 1976. It is the world's second-highest freestanding building and is therefore the most striking part of the skyline. The tower is visible throughout the whole city. From the highest viewing point, in the 447 m altitude SkyPod, you have a beautiful view over the big metropolis. The panoramic, 360-course restaurant is situated at an altitude of 351 m (If you want to eat in the restaurant, I advise you to book in advance as it is very popular with tourists). It is accessible by a glass elevator which is clearly visible on the outside of the tower. Standing on the glass floor, at an altitude of 342 m, many visitors feel crooked in their belly. At this height is also the Outdoor Observation Deck.

2)
CN Tower EdgeWalk: On August 1, 2011, the CN Tower opened the EdgeWalk, an amusement in which thrill-seekers can walk on and around the roof of the main pod of the tower at 356 m (1,168.0 ft), which is directly above the 360 Restaurant. It is the world's highest full-circle, hands-free walk. Visitors are tethered to an overhead rail system and walk around the edge on a metal floor of the CN Tower's main pod. The attraction is closed throughout the winter season and during periods of thunderstorms and high winds.


3) Toronto Islands: The impressive skyline alone makes a trip to the Toronto islands worthwhile. The 18 green islands that shelter the broad water of Toronto's beautiful natural harbor have long been a favorite place for people who want to escape the hustle and bustle of city life. West of Westin Harbor Castle, small ferries run back and forth between Toronto Ferry Terminal and Hanlan's Point, Center Island and Ward's Island several times per hour.

4)
Harbourfront Centre: Twenty years ago there was still a piece of no man's land between Front Street and Lake Ontario. This desolate piece of land has now been brought to life. Large parks have been built and with the Harbourfront project L a successful mix of new and restored buildings, a cultural and recreational area has been created that attracts about 4 million visitors annually. Sailboats and passenger ships sail past the shimmering metal apartment complexes on Queen's Quay and excursion boats and old-fashioned feathers depart to the car-free Toronto Islands.


5) Ripley's Aquarium of Canada: This super modern aquarium, which opened in 2013, houses more than 15,000 marine animals. The building stands at the foot of the CN Tower. In the aquarium you will find the largest jellyfish aquarium in the world and you walk through Atlantic and Pacific habitats along a unique Great Lakes exhibition. Underneath the Dangerous Lagoon, an escalator takes visitors through a tunnel where large-tooth sawfish and sand tiger sharks swim above you. There are open reservoirs with bamboo sharks, horseshoe crabs and stingrays.

6)
Hockey Hall of Fame: In the sanctuary of Canadian national sport, visitors will learn a lot about the history of this fast sport through films and authentic memorabilia such as ice hockey sticks and helmets of skating heroes. The Stanley Cup, the most famous ice hockey trophy in North-America, is kept in a heavily guarded safe. If you're a sports fan a visit is worthwhile. The entrance fee for an adult is CAD 20.00 per adult. 


Toronto is een multiculturele stad. Het grootste deel van de bevolking bestaat nog altijd uit nakomelingen van de Europese kolonisten. Echter, de tijden dat immigranten bijna uitsluitend uit Groot-Brittannië en Ierland kwamen, en later uit heel Europa, zijn definitief voorbij. Tegenwoordig komen de meeste immigranten uit Azië (Toronto heeft het grootste Chinatown van Canada), de Caraïben en Latijns-Amerika. Het uit het Huronendialect stammende woord Toronto betekent zoveel als trefpunt.

Toronto is a multicultural city. The majority of the population still consists of descendants of European settlers. However, the times that immigrants came almost exclusively from Great Britain and Ireland and later from all over Europe are finally over. Nowadays, most immigrants come from Asia (Toronto has the largest Chinatown of Canada) the Caribbean and Latin America. The word Toronto which originates from the Huronendialect, means so much as a venue.
Toronto heeft een prima openbaar vervoer en er wordt momenteel massaal in geïnvesteerd om het nog beter te maken, in de hoop dat minder mensen de auto gebruiken. Toronto is altijd al een fietsvriendelijke stad geweest, en de afgelopen jaren zijn er nog talloze fietspaden bij gekomen.

Toronto has great public transport and is currently investing in making it even better, hoping that fewer people will use the car. Toronto has always been a bicycle-friendly city and in recent years they have built numerous cycle paths.

De haven van Toronto kent een roerige geschiedenis. Lake Ontario strekte zich ooit uit tot Front Street, maar in de 19de eeuw werd er 3 km2 van gedempt om er spoorwegemplacementen en pakhuizen op te bouwen. Tot de jaren zestig, toen de handel afnam, speelden de export en import van Ontario zich op dit stuk industrieterrein af. Twintig jaar later kreeg de havenbuurt een nieuwe bestemming, toen projectontwikkelaars de herinrichting van wat inmiddels 10 km2 was geworden aankondigden.

The Port of Toronto has a turbulent history. Lake Ontario once stretched out to Front Street but in the 19th century 3 km2 of ground was muted to build railway depots and warehouses. Until the sixties, when trade declined Ontario's exports and imports was held on this industrial site. Twenty years later, the port district received a new destination when project developers announced the redevelopment of what had now become a 10 km2 area.


Toronto is de op drie na grootste stad van Noord-Amerika geworden. Ondanks de omvang is het een leefbare stad met schone en redelijk veilige openbare ruimten, alle mogelijke soorten winkels en vertier, goede voorzieningen aan het meer, strandjes en vele parken. Ook bevinden in Toronto een paar van de mooiste musea en kunstgalerieën van het land.

Toronto has become the third largest city in North America. Despite its size, it is a liveable city with clean and reasonably safe public areas, all kinds of shops and entertainment, good amenities at the lake, beaches and many parks. Also, located in Toronto are a few of the finest museums and art galleries in the country.


Nu zien we er groene parken, promenades, dure appartementen, hotels en toeristische attracties in en rond het Harbourfront Centre.

Now we see green parks, promenades, expensive apartments, hotels and tourist attractions in and around the Harbourfront Center.

Op Queen’s Quay gebeurt het allemaal. De promenade is omzoomd met cafés en restaurants en biedt uitzicht op het meer, maar er zijn ook straatartiesten en souvenirwinkels. Hier op de foto de Simcoe Wavedeck.

At Queen's Quay it all happens. The promenade is lined with cafés and restaurants and overlooks the lake and there are also street artists and souvenir shops. Here on the picture the Simcoe Wavedeck.
  
De Harbour front is een gezellige en levendige wijk met veel vertier. Je kunt vanuit de Harbour front boottochten maken naar de Toronto eilanden.

The
Harbour front is a charming and lively neighborhood with lots of entertainment. You can take boat trips from the Harbour front to the Toronto islands. 

                                                                De ingang van de Canadian National Tower.

                                                              The entrance of the
Canadian National Tower.

                                
                     
De Canadian National Tower was met zijn 553 meter meer dan dertig jaar lang het hoogste vrijstaande bouwwerk ter wereld en is nog steeds de hoogste toren van het westelijk halfrond. De CN tower was niet bedoeld als de hoogste toren ter wereld, maar de bezoekers aan de stad waren zo onder de indruk dat hij al spoedig de belangrijkste toeristische attractie was. In de toren zit het grootste ronddraaiende restaurant ter wereld, dat in 72 minuten helemaal rond draait. In het zomerseizoen biedt de EdgeWalk op een hoogte van 356 meter de hoogste vrije rondwandeling op een gebouw ter wereld.

With its 553 meters, the Canadian National Tower was the tallest independent building in the world and is still the tallest tower of the Western Hemisphere for more than 30 years. The CN Tower was not meant to be the tallest tower in the world but the visitors to the city were so impressed that it was soon the most important tourist attraction. In the tower is the world's largest revolving restaurant which turns around in 72 minutes. In the summer season, the EdgeWalk offers the highest free walking around a building in the world at an altitude of 356 meters.

Aan de voet van de CN tower staat het Ripley's Aquarium of Canada. Dit supermoderne aquarium, dat in 2013 open ging, herbergt meer dan 15.000 zeedieren.

At the foot of the CN Tower you will find
Ripley's Aquarium or Canada. This super modern aquarium, houses more than 15,000 sea creatures and was opened in 2013.Steam Whistle Brewing in het Roundhouse is een brouwerij in een voormalige stoomtrein reparatie werkplaats. Hier vind je diverse oude locomotieven en je kunt hier ook een rondleiding krijgen.

Steam Whistle Brewing in the Roundhouse is a brewery in a former steam train repair shop. Here, you will find various old locomotives and you can also book a tour.

Het SkyDome Stadium is een ultramodern, volledig overdekt stadion met een hightech koepeldak dat uit vier componenten bestaat, waarvan de drie bewegelijke delen in twintig minuten onder het vierde geschoven kunnen worden. Als het dak openstaat, bevindt het speelveld zich volledig in de open lucht.

The SkyDome Stadium is a state-of-the-art fully-featured stadium with a high-tech dome roof that consists of four components of which the three moving parts can be pushed under the fourth in twenty minutes. When the roof is open the playing field is fully open.
The Fairmont Royal York, voorheen en algemeen bekend als het Royal York, is een groot, historisch luxe hotel. De bouw is afgekeken van het kasteel Chateauesque en werd geopend op 11 juni 1929 en is 124 meter lang en heeft 29 verdiepingen. Het wordt beschouwd als een van de grootste spoorweghotels in Canada (zie film). 

The Fairmont Royal York, formerly and commonly known as the Royal York, is a large historic luxury hotel. Opened on 11 June 1929, the Chateauesque-styled building is 407 feet tall (124 metre), and contains 28 floors. It is considered one of Canada's grand railway hotels (see film).Aan de zijde van het BCE Place bevindt zich de Hockey Hall of Fame in het gebouw van de Bank of Montreal uit 1885.

On the side of the BCE Place is the
Hockey Hall of Fame in the building of the Bank of Montreal from 1885. De drukke Yonge Street waar zich het Eaton Centre bevindt, was in het begin van de 20ste eeuw de commerciële en culturele centrum van Toronto. Vijftig jaar later had ze al veel van haar uitstraling verloren en een groot aantal theaters was geruïneerd of gesloten. Pas toen het Eaton Centre een grandioos succes bleek (wekelijks bezoeken zowat een miljoen mensen het complex) werd ook het naburige theatre district aan een grondige restauratie onderworpen.

The busy
Yonge Street where the Eaton Center is located was the commercial and cultural center of Toronto at the beginning of the 20th century. Fifty years later, she had lost much of its appeal and many theaters were ruined or closed. Only when the Eaton Center proved to be a great success (every week about a million people visit the complex) the neighboring theater district was also subjected to a thorough restoration.


The Distillery District is een commerciële en residentiële wijk ten oosten van het centrum. Het bevat talloze cafés, restaurants en winkels die zijn gehuisvest in historische gebouwen van de voormalige Gooderham en de Worts-distilleerderij.

The Distillery District is a commercial and residential district located east of downtown. It contains numerous cafés, restaurants, and shops housed within heritage buildings of the former Gooderham and Worts Distiller. 

Het 5.3 hectare grote district omvat meer dan veertig erfgoedgebouwen in tien straten en is de grootste verzameling industriële architectuur uit het Victoriaanse tijdperk in Noord-Amerika. Het district werd in 1988 aangewezen als National Historic Site of Canada. 

The 13 acres (5.3 ha) district comprises more than forty heritage buildings and ten streets, and is the largest collection of Victorian-era industrial architecture in North America. The district was designated a National Historic Site of Canada in 1988.  

@MK