Welkom op de website van travel to Canada (aan deze website wordt nog aan gewerkt)


                        
Hoofdstad: De hoofdstad van Canada is Ottawa en de grootste steden zijn Toronto, Montreal, Vancouver en Calgary. 

Munteenheid: De Canadese munteenheid is de Canadese dollar (CAD).

Algemene informatie: Canada is het één na grootste land ter wereld, en vooral natuurliefhebbers komen in dit geweldig grote land bijzonder aan hun trekken. Het symbool van Canada is de "maple-leaf", het espenblad. Een zo groot land heeft natuurlijk toeristisch ook veel te bieden, maar het is onmogelijk om alles te benoemen.

Ligging: Canada is 273 x zo groot als Nederland. De begrenzing van dit enorme land bestaat hoofdzakelijk uit water en het kent slechts twee landgrenzen, te weten de Verenigde Staten van Amerika (VS) in het zuiden en Alaska (VS) in het noordwesten.

Staatsvorm: Canada is een confederatie met parlementaire democratie. Officieel is de Engelse koningin het staatshoofd van deze parlementaire monarchie. De uitvoerende macht is in handen van het kabinet, onder leiding van de premier, dat verantwoording aflegt aan het House of Commons. De afgevaardigden van dit Lagerhuis worden volgens evenredige vertegenwoordiging gekozen. De wetgevende macht is verdeeld over drie instanties: de Gouverneur-Generaal (vertegenwoordiger van de Engelse koningin), de Senaat en het House of Commons, dat hierbij het laatste woord heeft. Het land bestaat uit tien provincies met een eigen grondwet en verregaande autonomie wat betreft binnenlands beleid.

Taal: De officiële talen van Canada zijn het Frans en het Engels. Ongeveer 24 procent van de bevolking is Frans-Canadees; dit zijn vooral nakomelingen van Fransen die zich in de 17de en 18de eeuw in de kolonie Nieuw-Frankrijk vestigden. De Engelstalige landgenoten stammen grotendeels af van de 18de- en 19de-eeuwse Britse immigranten.

Vlag: De maple leaf flag (de esdoornblad vlag) werd ingevoerd in 1965. De twee verticale rode strepen staan symbool voor de Atlantische en de Grote Oceaan, de witte streep in het midden voor de sneeuw van de polaire gebieden. Het puntige esdoornblad symboliseert de immense wouden van het land. De rode kleur herinnert aan de Canadese soldaten die zijn gevallen in de Eerste Wereldoorlog.Capital: The capital of Canada is Ottawa and the largest cities are Toronto, Montreal, Vancouver and Calgary.

Currency: The Canadian currency is the Canadian dollar (CAD).

General information: Canada is the second largest country in the world and especially nature lovers wil have the time of their lives here. Canada's symbol is the "maple-leaf", the aspen leaf. Such a big country has a lot to offer for tourism, but it is impossible to name everything.

Location: Canada is 273 times as large as the Netherlands. The borders of this large country consists mainly of water and it has only two land borders, namely the United States of America (USA) in the south and Alaska (USA) in the northwest.

Government: Canada is a confederation with parliamentary democracy. Officially, the English queen is the head of state of this parliamentary monarchy. The executive power is in the hands of the Cabinet under the leadership of the Prime Minister responsible to the House of Commons. The deputies of this House of Commons are elected by proportional representation. The legislative power is divided into three bodies: the Governor-General (Representative of the English Queen), the Senate and the House of Commons, which has the last word. The land consists of ten provinces with its own constitution and far-reaching autonomy in domestic policy.

Language: The official languages of Canada are French and English. About 24 percent of the population is French-Canadian; These are mainly French descendants who settled in the New-France colony in the 17th and 18th centuries. The English-speaking descendants came from the Britisch immigrants from the 18th and 19th century.

Flag: The maple leaf flag was introduced in 1965. The two vertical red stripes are symbols of the Atlantic and the Pacific, the white stripe in the middle for the snow of the polar regions. The pointed maple leaf symbolizes the immense forests of the country. The red color reminds the Canadian soldiers who died in the First World War. @MK