KINGSTON                                                                     BEZIENSWAARDIGHEDEN /HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Kingston 2021:

1)
Kingston: Kingston was vroeger een centrum voor scheepsbouw en de pelshandel en korte tijd (1841-1844) de hoofdstad van de Verenigde Provincie Canada. Het vroege Kingston was van hout gebouwd, maar in het midden van de 19e eeuw begonnen metselaars met het plaatselijke blauwgrijze kalksteen fraaie huizen en openbare gebouwen te bouwen. Hierdoor kreeg Kingston de bijnaam 'Limestone City'. Vandaag de dag is Kingston een gezellige leuke stad met vele bezienswaardigheden en bekend om zijn cruises naar de duizend eilanden. Vooral de omgeving van Kingston Waterfront is erg gezellig om te verblijven.

2)
Thousand Islands: De fraai beboste eilanden zijn al anderhalve eeuw een geliefd recreatieoord. Eerst kwamen hier de rijken, logeerden in luxe hotels of bouwden extravagante villa's. Tegenwoordig bezoeken vooral weekendgasten de eilanden, met motorboten of kano. Andere bezoekers die het water op willen, kunnen een watertaxi nemen of in Kingston op een cruise boot stappen. De bekendste aanbieder is de 1000 Islands Cruises. Je kunt hier ook een tour boeken inclusief diner dat zeker de moeite waard is.

3)
Fort Henry National Historic Site: Deze vesting aan de oostrand van de stad is gebouwd tijdens de oorlog van 1812 en werd later versterkt om stand te kunnen houden tijdens een eventuele Amerikaanse invasie. Vol aandacht kijkt het publiek toe bij de prachtige shows, wanneer rekruten in rode uniforms de hoogtijdagen van het Britse Rijk doen herleven met exercities, parades en de wisseling van de wacht. In juli en augustus wordt op zaterdag om 19.30 uur de feestelijke Sunset ceremony gehouden, waarbij saluutschoten en tromgeroffel klinken en de Union Jack (vlag) wordt gehesen. In de vertrekken van de officieren en barakken van de soldaten kun je zien hoe men hier vroeger leefde. Een ticket kost CAD 13,00 per persoon.

4)
City Hall: Met name de City Hall uit 1843-1844, die is gebouwd in Engelse renaissancestijl, geeft het vroegere belang aan van deze stad. De City Hall overheerst het parkgebied langs de waterkant en is bekroond met een koepel. Het was oorspronkelijk bedoeld als parlementsgebouw van Canada. Je kunt hier gratis een rondleiding krijgen maar het is raadzaam om dit van te voren te reserveren. 

5) 
Bellevue House: Bellevue House is een prachtige, in mediterrane stijl gebouwde villa uit de jaren 1840 en bedevaartsoord voor vaderlandslievende Canadezen. Hier woonde de eerste Canadese premier, sir John A. Macdonald. Doordat de medewerkers historische kostuums dragen, wordt er een aardig beeld geschetst van het huishouden van de familie Macdonald.

6)
Marine Museum of the Great Lakes: Ten westen van het centrum ligt het Marine Museum of the Great Lakes, gewijd aan de geschiedenis van de Grote Meren en de schepen die ze bevoeren, waaronder het eerste schip dat hier voor de Meren werd gebouwd, in 1678.  Hier kom je veel te weten over de ontwikkeling van de scheepsbouw in het gebied van de grote meren van schoeners tot moderne vrachtschepen. Het museum staat op het terrein van een werf, waar al in 1790 schepen werden gebouwd. Het museum heeft ook een ijsbreker van 3000 ton.   
Highlights / tips Kingston 2021:

1)
Kingston: Kingston used to be a center for shipbuilding and the fur trade and for a short time (1841-1844) the capital of the United Province of Canada. Early Kingston was built of wood, but in the mid-1800s, masons began to build fine homes and public buildings using local blue-gray limestone. This gave Kingston the nickname 'Limestone City'. Today, Kingston is a pleasant fun city with many attractions and known for its cruises to the thousand islands. Especially near Kingston Waterfront is very nice to stay.

2)
Thousand Islands: The beautifully wooded islands have been a popular recreation resort for a century and a half. First came the wealthy, stayed in luxury hotels or built extravagant villas. Nowadays mainly weekend guests visit the islands, with motor boats or canoe. Other visitors who want to get out on the water can take a water taxi or hop on a cruise boat in Kingston. The most famous provider is the 1000 Islands Cruises. Here, you can also book a tour including dinner that is definitely worth it.

3)
Fort Henry National Historic Site: This fortress on the eastern edge of the city was built during the war of 1812 and was later fortified to survive a possible American invasion. The audience watches attentively at the beautiful shows, when recruits in red uniforms revive the heyday of the British Empire with exercises, parades and the changing of the guard. In July and August, the festive Sunset ceremony is held on Saturdays at 7:30 PM, were salute shots and drum rolls are sounded and the Union Jack (flag) is raised. In the rooms of the officers and barracks of the soldiers you can see how people used to live here. A ticket costs CAD 13.00 per person.

4)
City Hall: In particular, from 1843-1844 the City Hall, which was built in the English Renaissance style, indicates the former importance of this city. The City Hall dominates the park area along the waterfront and is crowned with a dome. It was originally intended as a parliament building for Canada. You can get a free tour but it is advisable to book this in advance.

5) Bellevue House: Bellevue House is a beautiful, Mediterranean-style villa built in the 1840s and a pilgrimage place for patriotic Canadians. The first Canadian Prime Minister, Sir John A. Macdonald, lived here. The employees wearing historical costumes that paint a nice picture of the household of the Macdonald family.

6)
Marine Museum of the Great Lakes: West of downtown lies the Marine Museum of the Great Lakes, dedicated to the history of the Great Lakes and the ships they sail on, including the first ship built here for the Lakes in 1678. Here you will learn a lot about the development of shipbuilding in the area of the great lakes from schooners to modern cargo ships. The museum is located on the site of a shipyard, where ships were already built in 1790. The museum also has a 3000-ton icebreaker. 

Ten noordoosten van Lake Ontario, op de plek waar de St. Lawrence rivier begint, ligt
Kingston. Het is via de monding van de Cataraqui River en het Rideau Canal met Ottawa verbonden (zie film).

Kingston is located northeast of Lake Ontario, where the St. Lawrence River begins. It is connected to Ottawa via the mouth of the Cataraqui River and the Rideau Canal (see film).

Met het indrukwekkende Fort Henry en de bezienswaardige binnenstad langs de haven, waar zich mooi gerestaureerde gebouwen uit de 19de eeuw met winkels, cafés en restaurants bevinden, verwijst
Kingston op veel plaatsen naar zijn rijke geschiedenis.

With the impressive Fort Henry and the interesting downtown along the harbor, where beautifully restored 19th century buildings with shops, cafes and restaurants are located,
Kingston refers in many places to its rich history.

Ooit was
Kingston korte tijd de hoofdstad van Canada, maar al snel viel de stad weer in haar rol als verliezer.

Kingston was once the capital of Canada for a short time, but soon the city fell back into its role as a loser.

Terwijl de groei van de
stad ten oosten van Lake Ontario stilviel, ontwikkelde Toronto zich ten westen van het meer tot een multiculturele miljoenenmetropool.

As the
city's growth to the east of Lake Ontario stopped, Toronto developed into a multicultural multi-million metropolis west of the lake.

Op die manier is
Kingston er wel in geslaagd haar historische stadskern nagenoeg ongeschonden te bewaren tot in onze moderne tijd, zodat oud en nieuw op een harmonische manier met elkaar gemengd worden.

That way,
Kingston has succeeded in preserving its historic city center virtually intact until our modern times, so that old and new are mixed together in a harmonious way.

Kingston ontstond in 1673 onder Louis de Buade de Frontenac, gouverneur van de Franse kolonie Nouvelle-France als Frans Fort Frontenac aan de oorsprong van de St. Lawrencerivier.

Kingston was created in 1673 under Louis de Buade de Frontenac, governor of the French colony of Nouvelle-France as the French Fort Frontenac at the origin of the St. Lawrence River. 

 
Kingston is een van de belangrijkste watersportplaatsen van Noord-Amerika. De stad bezit musea dan welke andere stad in Ontario ook.

Kingston is one of the major water sports resorts in North America. The city owns museums than any other city in Ontario.


Kingston is de westelijke gateway naar de Thousand Islands, een wirwar van kleine en nog kleinere eilandjes tussen Kingston en Brockville aan de St. Lawrence River.

Kingston is the western gateway to the Thousand Islands, a maze of small and even smaller islands between Kingston and Brockville on the St. Lawrence River.


Aan het getal 1000 moet je overigens niet al te letterlijk nemen, want eigenlijk gaat het om ruim 1700 eilanden (zie film).

You should not take the number 1000 too literally, because it actually concerns more than 1700
islands (see film).


                      En de allerkleinste, grote rotsblokken eigenlijk, zijn dan nog niet eens meegeteld (zie film).

                                 And the smallest, large boulders actually have not even been counted (see
film).
                     Bekijk de filmpjes die ik heb gemaakt tijdens mijn cruise naar de Thousand Islands (zie film).

                                      Watch the
videos I made during my cruise to the Thousand Islands (see film). 


@MK