BANFF NATIONAL PARK                                                                             BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Banff National Park 2021

1)
Banff National Park: Banff is het bekendste nationale park van de Rockies. In 1883 ontdekten drie arbeiders van de Canadian Pacific Railroad warme bronnen in het gebied, dat in 1885 werd uitgeroepen tot het eerste Canadese natuurreservaat. Banff National Park beslaat een gebied van 6641 km2 en omvat enkele van de mooiste gebieden van het hele land. Het park bevat indrukwekkende pieken, bossen, gletsjermeren en machtige rivieren. De ongeveer 4 miljoen bezoekers die het park jaarlijks trekt, ondernemen tal van activiteiten, van wandelen en kanoën tot skiën. Banff is makkelijk te bereiken en heeft veel bezienswaardigheden waarvan ik de meest indrukwekkendste zal benoemen. De toegang tot Banff National Park is gratis voor kinderen van 0 t/m 17 jaar. Vanaf 18 jaar betaal je CAD 10.00 per persoon tenzij je met een familie of groep bent dan betaal je CAD 20.00 per voertuig. 

2)
Banff: Het stadje Banff ontstond rond de warme bronnen die hier rond 1880 werden ontdekt. Banff beschikt over een flink aantal attracties maar de meeste mensen komen hier om door de straten van Banff te wandelen, winkelen en te zien en gezien te worden, met het prachtige berglandschap als achtergrond. Maar de voornaamste functie van Banff is om te overnachten en als startpunt voor mooie tochten en wandelingen die de bezoeker echt de bergen in brengen.

3)
Bow Valley Parkway: De oorspronkelijke weg uit 1920 tussen Banff en Lake Louise, 50 kilometer verderop, is een rustig alternatief voor de nieuwere Trans Canada 1, een drukke weg met veel vrachtverkeer. De Bow Valley Parkway is 55 km lang. De weg volgt de Bow River Valley, waarlangs borden staan die de bezoeker informeren over dit gebied. Er zijn ook talloze uitkijkpunten. Vanaf de weg krijg je een goede indruk van de fauna van dit gebied. Er leven onder meer beren, wapiti's en coyotes.

4)
Johnston Canyon: Bij Johnston Canyon, 25 km van Banff, heeft Johnston Creek in de kalksteen een diepe kloof uitgesleten die vanaf een aangebracht platform te bekijken is. Waar het water het hardere dolomiet tegenkwam, zijn watervallen ontstaan, zoals de 15 meter hoge Lower Falls (1 km van de parkeerplaats) en de 30 meter hoge Upper Falls (ruim 1,6 km). Nog verder weg (6.5 km van de parkeerplaats) liggen de Ink Pots, een serie koude bronnen met meestal helder blauw, maar soms inktzwart water. 

5)
Moraine Lake: Op 82 km van Johnston Canyon en 15 kilometer van Lake Louise ligt Moraine Lake. Het water van Moraine Lake, dat half zo groot is als Lake Louise, is nog intenser blauwgroen van kleur. Het ligt even schitterend, of zelfs nog mooier, met uitwaaierende puinhellingen aan de voet van de 900 meter hoge rotswanden van de Wenkchemna Peaks. Bij Moraine Lake beginnen een aantal paden. Er is een korte wandeling mogelijk langs de westoever van het meer, een langere van ruim 3 km door Consolation Valley naar de kleine Consolation Lakes, langs de spits Tower of Babel. Een zwaardere maar populaire wandeling is de klim door Larch Valley en de Sentinel Pass, 700 meter boven het meer. 

6)
Lake Louise: Lake Louise, het smaragdgroene meer, omlijst door donkergroen woud en met besneeuwde bergtoppen op de achtergrond, is onweerstaanbaar voor de miljoenen bezoekers die hier jaarlijks komen. Het meer dankt zijn kleur aan de fijne, door gletsjerijs fijngemalen rotsdeeltjes die in het water zweven. Een wandeling rond het meer is aanlokkelijk maar langs de zuidoever loopt geen officieel pad. Het pad langs de noordoever van Lake Louise loopt in de buurt langs 90 meter hoge rotswanden, gaat dan omhoog door het woud en over hellingen waar uiteindelijk zes gletsjers te zien zijn. Victoria Glacier liep vroeger tot aan het meer maar is in de afgelopen 150 jaar ongeveer 800 meter korter geworden. Het pad gaat verder omhoog tot aan een theehuis uit 1924. 

7)
 The Icefields Parkway: De 230 km lange weg tussen Lake Louise en Jasper is één van de meest schilderachtigste route in Canada. De weg is goed overdacht, met veel parkeerplaatsen, uitzichtpunten en informatieborden. De weg verbindt de rivierdalen van de Bow, Mistaya, North Saskatchewan, Sunwapta en Athabasca en voert de bezoeker langs de hoogste bergen in de Canadese Rockies, naar gletsjers en ijsvelden, ongerepte wouden en meren, watervallen en wilde rivieren. Tip: Tussen Lake Louise en Jasper zijn maar twee tankstations, bij Saskatchewan  Crossing en het Columbia Icefield. De benzine prijzen vallen hier veel hoger uit dan de prijzen in Lake Louise en Jasper. Bovendien kan het in het hoogseizoen ook erg druk zijn bij deze twee tankstations. Het advies is daaroom ook tank in Lake Louise of Jasper. 

8)
Peyto Lake: Bow Summit is met 2068 m het hoogste punt op de Icefields Parkway. Een zijweg voert naar het uitkijkpunt Peyto Lake, met uitzicht over een felblauw meer, waarin de besneeuwde toppen zich weerspiegelen. In de zomer staan de bergweiden van Bow Summit prachtig in bloei. Persoonlijk vind ik dit één van de mooiste meren in Banff National Park. 

9)
Mistaya Canyon: Mistaya Canyon wordt gevormd door de Mistaya-rivier. Toeristen bezoeken Mistaya Canyon vaak vanwege de kenmerkende bochtige wanden van de kloof en omdat het gemakkelijk toegankelijk is. Het ligt vlak bij de Icefields Parkway. Het 0,5 km lange pad naar de kloof bevindt zich vanaf een grote parkeerplaats aan de westkant van de Parkway. Er zijn eigenlijk twee parkeerterreinen op de heuvel; de Mistaya Canyon is duidelijk aangegeven met borden op de snelweg en aan het begin van het pad. Het pad is in de zomer een gemakkelijke wandeling, maar te steil voor rolstoelen. De kloof is diep en er zijn geen leuningen. Het pad is in het vroege voorjaar ijzig.  Highlights / tips Banff National Park 2021

1)
Banff National Park: Banff is the most famous national park of the Rockies. In 1883, three Canadian Pacific Railroad workers discovered hot springs in the area, which was declared Canada's first wildlife refuge in 1885. Banff National Park covers an area of 6641 km2 and includes some of the most beautiful areas in the entire country. The park contains impressive peaks, forests, glacial lakes and mighty rivers. Annually, the park's roughly 4 million visitors engage in a range of activities from hiking and canoeing to skiing. Banff is easily accessible and has many attractions which I will mention the most impressive separately. Admission to Banff National Park is free for children aged 0-17 years old. From 18 years you pay CAD 10.00 per person unless you are with a family or group then you pay CAD 20.00 per vehicle. 

2)
Banff: The town of Banff was founded around the hot springs discovered around 1880. Banff has its fair share of attractions, but most people come here to stroll, shop, and see and be seen in the streets of Banff, with a beautiful mountain scenery on the background. But Banff's primary function is to stay overnight and as a starting point for scenic drives and walks that really take the visitor into the mountains.

3)
Bow Valley Parkway: The original 1920s road between Banff and Lake Louise, 50 km (31 miles) away, is a quiet alternative to the newer Trans Canada 1, a busy road with heavy freight traffic. The Bow Valley Parkway is 55 km (34 miles) long. The road follows the Bow River Valley, along which there are signs informing the visitor about the area. There are also numerous viewpoints. From the road you get a good impression of the fauna of this area. Bears, moose and coyotes live here.

4)
Johnston Canyon: At Johnston Canyon, 25 km (16 miles) from Banff, Johnston Creek has carved a deep canyon in the limestone that can be viewed from an installed platform. Where the water encountered the harder dolomite, waterfalls were formed, such as the 15-meter-high Lower Falls (1 km (0.6 mile) from the parking lot) and the 30-meter Upper Falls (1,6 km over a mile). Even further away (6.5 km (4 miles) from the parking lot) are the Ink Pots, a series of cold springs with usually clear blue, but sometimes with inky black water. 

5)
Moraine Lake: About 82 km (51 miles) from Johnston Canyon and 15 km (9 miles) from Lake Louise lies Moraine Lake. The water of Moraine Lake, which is half the size of Lake Louise, is even more intense blue-green in color. It is just as stunning, or even more beautiful, with fanning scree slopes at the foot of the 900 meter (2952 feet) high cliffs of the Wenkchemna Peaks. A number of trails start at Moraine Lake. There is a short walk along the west bank of the lake, a longer 2 mile walk through Consolation Valley to the small Consolation Lakes, past the Tower of Babel spire. A tougher but popular hike is the climb through Larch Valley and Sentinel Pass, 700 meters (2296 feet) above the lake. 

6)
Lake Louise: Lake Louise, the emerald green lake, framed by dark green forest and with snow-capped peaks in the background, is irresistible to the millions of visitors who come here every year. The lake owes its color to the fine rocks crushed by glacial ice that float in the water. A walk around the lake is tempting but there is no official path along the south bank. The trail along the north shore of Lake Louise passes close by along 90-meter rocky cliffs, then ascends through the forest and over slopes where six glaciers are finally visible. Victoria Glacier used to run up to the lake but has shortened by about half a mile (800 Meter) in the last 150 years. The path continues up to a tea house from 1924.

7)
 The Icefields Parkway: The 230 km (144 miles) road between Lake Louise and Jasper is one of the most scenic routes in Canada. The road is well thought out, with many parking spaces, viewpoints and information boards. The road connects the Bow, Mistaya, North Saskatchewan, Sunwapta and Athabasca river valleys and takes visitors past the highest mountains in the Canadian Rockies, to glaciers and ice fields, pristine forests and lakes, waterfalls and wild rivers. Tip: There are only two gas stations between Lake Louise and Jasper, at Saskatchewan Crossing and the Columbia Icefield. The gasoline prices are much higher here than the prices in Lake Louise and Jasper. In addition, it can also be very busy at these two gas stations during the high season. Therefore, my advice tank in Lake Louise or Jasper.

8)
Peyto Lake: Bow Summit is the highest point on the Icefields Parkway at 2,068 m. A side road leads to the Peyto Lake viewpoint, overlooking a bright blue lake, in which the snow-capped peaks are reflected. In the summer, Bow Summit's mountain pastures are in bloom. I personally think this is one of the most beautiful lakes witin Banff National Park. 

9)
Mistaya Canyon: Mistaya Canyon is formed by the Mistaya River. Tourists often visit Mistaya Canyon because of the canyon's distinctive curvy walls and because it is easily accessible. It is located close to the Icefields Parkway. The 0.5 km path to the canyon is from a large parking lot on the west side of the Parkway. There are actually two parking areas on the hill; the Mistaya Canyon is clearly signposted on the highway and at the start of the trail. The trail is an easy walk in summer, but too steep for wheelchairs. The gorge is deep and there are no railings. The trail is icy in early spring. 
___________________________________________________________________________________
                                                                                                           
                                                                                                                BANFF

Het dorpje Banff is een zeer gezellig dorpje met een authentieke en historische uitstraling. Er zijn vele leuke winkeltjes, pubs en gezellige restaurants te vinden.

The village Banff is a very cosy village with an authentic and historic appearance. There are many nice shops, pubs and cosy restaurants.

De meeste hotels bevinden zich aan de hoofdstraat op loopafstand van het centrum. Alleen het beroemde nagebouwde kasteel, het Banff Springs Hotel, ligt iets buiten het dorp. Banff is eigenlijk geen echt dorp, maar meer een verzameling van hotels.

Most hotels are situated on the main street within walking distance of the Centre. Only the famous reconstructed Castle, the Banff Springs Hotel, is situated just outside the village. Banff is actually no real village, but more a collection of hotels.
___________________________________________________________________________________

                                                                                               JOHNSTON CANYONNa een bezoek aan Banff vervolgde wij onze reis naar Johnston Canyon. In termen van wandel afstanden is het ongeveer 0,8 km één richting naar de lagere watervallen en 1,5 km één richting naar de bovenste waterval.

After visiting Banff we continued our journey to Johnston Canyon. In terms of walking distances, it's about 0.5 miles one-way to get to the Lower Waterfall and 1.5 miles one-way to get to the Upper Waterfall.


              De wandeling naar de lagere waterval is meestal vlak met een lichte klim, al is het niet erg merkbaar.

                    The walk to the lower waterfall is mostly flat with a slight climb, although not very noticeable. 

                                

                                                                              De lage Johnston Canyon waterval. 

                                                                             The low Johnston Canyon waterfall.
___________________________________________________________________________________                                    

                                                                                                     MORAINE LAKE
                                                                                                        
Gelegen op een afstand van 82 km van Johnston Canyon en 15 kilometer van Lake Louise, trekt het Moraine Lake minder bezoekers maar zeker niet minder mooi dan Lake Louise. Het Moraine Lake heeft ontzettend helder water, het is een wonderlijk fenomeen. Het Moraine meer is het vertrekpunt van een aantal mooie tochten door de omringende bergen. Eén pad gaat tot 700 meter boven het meer, een van de hoogste punten dat te voet bereikbaar is in de Canadese Rockies.

Located at a distance of 82 km (51 miles) of Johnston Canyon and 15 kilometres (9 miles) from Lake Louise, Moraine Lake attracts less visitors but certainly not less beautiful than Lake Louise. The Moraine Lake has extremely clear water, it is a strange phenomenon. Moraine Lake is the starting point of a number of beautiful trips through the surrounding mountains. One path goes up to 700 meters above the Lake, one of the highest points in the Canadian Rockies.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                        LAKE LOUISE

Het schitterende Lake Louise is een van de grootste publiekstrekkers van Banff National Park. Het is zelfs het symbool van de Rockies geworden. Het meer is beroemd wegens zijn turquoise kleur (vanwege het slechte weer niet goed zichtbaar op de foto) en de besneeuwde bergen eromheen. The Beautiful Lake Louise is one of Banff National Park's biggest crowd pullers. It has even become the symbol of the Rockies. The lake is famous for its turquoise color (not visible in the picture due to bad weather) and the snowy mountains around it.  
___________________________________________________________________________________


                                                                                                 ICEFIELD PARKWAY

De Icefields Parkway ook Alberta Highway 93, is een weg in Alberta, die langs veel natuurschoon gaat in de Canadese Rocky Mountains, zoals canyons, gletsjers, en rivieren.

The Icefields Parkway also Alberta Highway 93, is a highway in Alberta, which goes along much natural beauty in the Canadian Rocky Mountains, such as canyons, glaciers, and rivers.De parkway is 230 kilometer lang en werd voltooid in 1940. De Parkway loopt van Lake Louise naar Jasper Nationaal park.

The parkway is 230 kilometers (144 miles) long and was completed in 1940. The Parkway runs from Lake Louise to Jasper National Park.
                                                                                                                                                         ___________________________________________________________________________________

PEYTO LAKE
Tijdens de zomer, heeft het Peyto meer significante hoeveelheden glaciale deeltjes rots vloeien in het meer, en deze zwevende deeltjes rots geeft het meer een heldere, turquoise kleur. Het gebied rond het meer is een populaire toeristische plek voor toeristen in het park. Het meer is het beste te zien vanaf Bow Summit, het hoogste punt van de Icefield Parkway.

During the summer, Peyto Lake has significant quantities of glacial rock particles flow in the Lake, and this gives the Lake a bright, airborne particulates rock turquoise color. The area around the Lake is a popular tourist spot for tourists in the park. The Lake is best seen from Bow Summit, the highest point of the Icefield Parkway.
____________________________________________________________________________________

                                                                                              MISTAYA CANYON                                                                                         


                                                                   

                                                                                        De prachtige Mistaya Canyon.

                                                                                       The beautiful Mistaya Canyon.

                                            

                                                                                            
@MK