OTTAWA


                                                                           
                                                                     BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS
Bezienswaardigheden / tips Ottawa 2021:

1) Parliament Hill: Parliament Hill, hoog gelegen op een rotsformatie boven de Ottawa River, is het politieke centrum van Canada. Het bestaat uit drie immense bouwwerken, die met hun torens en steile, groen uitgeslagen koperen daken doen denken aan kastelen. Het Centre Block, waarin het Lagerhuis en de Senaat zijn ondergebracht, is het grootste. Boven beide vleugels verrijst een enkele klokkentoren, die hoog boven de gebouwen uitsteekt. Die toren staat bekend als de Peace Tower. Hij is ruim 90 meter hoog en werd in 1927 gerealiseerd als gedenkteken voor de 60.000 Canadezen die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nu is het een eerbetoon aan alle Canadezen die hun leven hebben gegeven voor hun land. In het Centre Block worden dagelijks rondleidingen gehouden, en in de House of Commons kunnen bezoekers de debatten volgen.

2) Wisseling van de wacht: Veel Britse tradities worden hier in leven gehouden, vooral in de zomer (eind juni - eind augustus), wanneer stipt om 10 uur (tussen 10.00 tot 10.30) de wachters over het grote gazon tussen de parlementsgebouwen marcheren, met muziek, felrode uniforms en zwarte, hoge berenmutsen. Changing of the Guard, het wisselen van de wacht, is een grote toeristentrekker geworden.

3) Sound and Light Show: 's Avonds is er een indrukwekkende licht en geluidsshow te zien, getiteld 'Reflections of Canada'. Hierbij wordt de Canadese geschiedenis op het plein voor het parlementsgebouw onder de aandacht gebracht. De happening vind plaats begin juli tot half september.

4) Confederation Square: Confederation Square is het hart van Ottawa. Midden op het plein worden de oorlogsslachtoffers van Canada herdacht met het bronzen National War Memorial, dat uit imposante bogen bestaat. Hier ligt het Graf van de Onbekende Soldaat.

5) Byward Market: Byward Market is de gezelligste wijk in Ottawa. Hier vindt je niet alleen historische gebouwen maar ook unieke winkels, restaurants en nachtclubs die worden omringd door een gezellige buitenmarkt waar verse bloemen, fruit, groenten en verschillende artikelen worden verkocht. Ook zijn er genoeg terrassen waar je heerlijk buiten kunt zitten. 

6) Sparks Street: Parallel aan Wellington Street loopt de Sparks Street Mall, een fleurige, autovrije boulevard. Hier vindt je behalve strakke bankkantoren maar ook chique modewinkels, antiquariaten en winkels met kunstnijverheid. Het is gezellig druk op straat, er zijn terrasjes, kramen, er treden muzikanten en straatartiesten op. De voetgangerszone eindigt bij de Place de Ville, een complex met hotels, kantoortorens en een ondergrondse winkelcentrum.

7) Ottawa Locks: Het terras van Château Laurier biedt goed uitzicht op de sluizen en stuwen van het Rideau Canal, dat hier uitmondt in de Ottawa River. 's Zomers is het hier een komen en gaan van pleziervaartuigen. Net als een eeuw geleden worden de oude sluizen, de Ottawa Locks, nog altijd met de hand bediend.

8) Bytown Museum: In het parkje aan de voet van de sluizen staat het Commissariat Building, het oudste gebouw van Ottawa. Daar werden in 1827 de salarissen van de kanaalarbeiders geregistreerd. Tegenwoordig zit hier het Bytown Museum dat voorwerpen toont uit de nalatenschap van kolonel By, maar ook uit de stadsgeschiedenis en de periode waarin het kanaal werd aangelegd.

9) National Gallery of Canada: De fraaie collectie van de in 1988 geopende, door de succesvolle Canadese architect Moshe Safdie ontworpen National Gallery of Canada omvat sculpturen, tekeningen en schilderijen van Canadese kunstenaars. Ook is er ruimte gereserveerd voor beroemde werken van Europese Amerikaanse en Aziatische kunstenaars en zijn er regelmatig tijdelijke tentoonstellingen te zien van stukken uit de beste musea ter wereld. Het gebouw is minstens zo indrukwekkend als de kunstwerken.

10) Nepean Point: Naast de National Gallery begint een leuke wandeling door het groen naar Nepean Point. Van deze plek hoog boven de Ottawa River vind je een zeer fotogeniek uitzicht: op de Alexandria Bridge naar Gatineau, maar vooral via de National Gallery.

Verder heeft Ottawa veel meer te bieden waaronder verschillende musea. Het zijn er teveel om ze allemaal apart te benoemen.    Highlights / tips Ottawa 2021:

1) Parliament Hill: Parliament Hill, perched high on a rock formation above the Ottawa River, is the political center of Canada. It consists of three immense buildings that, with their towers and steep green copper roofs are reminiscent of castles. The center Block, where the House of Commons and the Senate are housed is the largest. A single bell tower rises above both wings and rises high above the buildings. This tower is known as the Peace Tower. It is over 90 meters high and was realized in 1927 as a memorial to the 60,000 Canadians who died during the First World War. Now it is a tribute to all Canadians who gave their lives for their country. Guided tours are held daily in the Center Block, and visitors can follow the debates in the House of Commons.

2) Changing of the Guard: Here, many Britisch traditions are kept alive, especially in the summer (late June - late August), when the guards march on the large lawn between the parliament buildings at 10 am (between 10 am and 10.30 am), with music, bright red uniforms and black, high bear hats. The changing of the guard, has become a major tourist attraction. 

3) Sound and Light Show: In the evening there is an impressive light and sound show, called 'Reflections of Canada'. Hereby the Canadian history on the square in front of the parliament building is brought to the attention. The event takes place at the beginning of July to mid-September. 

4) Confederation Square: Confederation Square is the heart of Ottawa. In the middle of the square, the war victims of Canada are commemorated with the bronze National War Memorial, which consists of impressive arches. Here lies the Tomb of the Unknown Soldier. 

5) Byward Market: Byward Market is the nicest neighborhood in Ottawa. Here you will not only find historic buildings but also unique shops, restaurants and night clubs that are surrounded by a pleasant outdoor market where fresh flowers, fruit, vegetables and various items are sold. There are also plenty of terraces where you can sit outside. 

6) Sparks Street: Parallel to Wellington Street you will find the Sparks Street Mall, a bright, car-free boulevard. Here you will find not only sleek bank branches, but also chic fashion stores, antique stores and crafts shops. It is pleasantly busy on the street, there are terraces, stalls, musicians and street performers. The pedestrian zone ends at Place de Ville, a complex with hotels, office towers and an underground shopping center.

7) Ottawa Locks: The terrace of the Château Laurier offers a good view of the locks and dams on the Rideau Canal, which flows into the Ottawa River. In the summer, pleasure boats come and go here. Just like a century ago, the old locks, the Ottawa Locks, are still operated by hand.

8) Bytown Museum: The Commissariat Building, the oldest building in Ottawa, is located in the park at the foot of the locks. The salaries of the canal workers were registered here in 1827. Nowadays, the Bytown Museum is located here, which shows objects from the legacy of Colonel By, but also from the city history and the period in which the canal was constructed.

9) National Gallery of Canada: The beautiful collection of the National Gallery of Canada, opened in 1988 by the successful Canadian architect Moshe Safdie and it includes sculptures, drawings and paintings by Canadian artists. There is also a part reserved for famous works by European American and Asian artists and there are regular temporary exhibitions of pieces from the best museums in the world. The building is at least as impressive as the artworks. 

10) Nepean Point: Next to the National Gallery, a nice walk starts through the greenery to Nepean Point. From this place high above the Ottawa River you will find a photogenic view: on the Alexandria Bridge to Gatineau, but mainly via the National Gallery. 

Furthermore, Ottawa has much more to offer, including various museums. There are too many to name them all separately. 


De Canadese hoofdstad Ottawa ligt aan de grens met de provincie Québec. Westminster in de wildernis en Washington van het noorden, zo wordt de hoofdstad van Canada wel eens genoemd. Het eerste is een aardige beschrijving van het vroege Ottawa, terwijl het laatste eerder iets zegt over de ambities van de stad. In de anderhalve eeuw sinds Ottawa tot hoofdstad van het verenigde Canada werd uitgeroepen, heeft Ottawa zich ontwikkeld tot een beschaafde stad, met een hele reeks nationale voorzieningen, waaronder de beroemde gebouwen op Parliament Hill en een aantal uitstekende musea.

The Canadian capital Ottawa is located on the border with the province of Quebec. Westminster in the wilderness and Washington of the north, that's what the capital of Canada is sometimes called. The former is a nice description of early Ottawa, while the latter says something about the ambitions of the city. In the half century since Ottawa was named the capital of united Canada, Ottawa has evolved into a civilized city, with a range of national facilities, including the famous buildings on Parliament Hill and a number of excellent museums. 

Aan de noordwesthoek van het plein verrijst Parliament Hill (zie foto hierboven), waarop hoog boven de Ottawa River de regeringsgebouwen staan. Deze bepalen het silhouet van de stad. In 1860 legde de Engelse kroonprins Edward de eerste steen voor de drie statige, in neogotische stijl opgetrokken gebouwen. In 1867 waren het East, West en Centre Block gereed, mooi op tijd voor de eerste zitting van het kersverse parlement van de Dominion of Canada. Met hun torens en kopergroene daken doen ze denken aan Westminster en Buckingham Palace in Londen.

At the nortwest corner of the square rises Parliament Hill (see photo above), with government buildings high above the Ottawa River. These determine the silhouette of the city. In 1860 the English crown prince Edward laid the foundation stone for the three stately buildings built in neo-gothic style. The East, West and Center Block were ready in 1867, well in time for the first session of the new parliament of the Dominion of Canada. With their towers and copper-green roofs they are reminiscent of Westminster and Buckingham Palace in London.

Ottawa is de zetel van de gouverneur-generaal, de premier, het federaal parlement en de internationale vertegenwoordigers. De prachtige ligging van de parlementsgebouwen, aan de rivier zijn prachtig (hierboven prachtige beelden).

Ottawa is the seat of the governor-general, the prime minister, the federal parliament and the international representatives. The beautiful location of the parliament buildings on the river are beautiful (here above beautiful sculptures). 

Aan de oostkant van Confederation Square, pal aan het Rideau Canal, staat het majestueuze Château Laurier Hotel (op de foto hierboven), de Canadese versie van een Loirekasteel. Dit hotel, dat in 1912 werd geopend door de Canadian Pacific Railways, is het chicste van heel Canada. Buitenlandse staatslieden en gasten van koninklijke bloed worden hier ondergebracht.

On the east side of Confederation Square, right on the Rideau Canal, stands the majestic Château Laurier Hotel (pictured above), the Canadian version of a Loire castle. Opened by the Canadian Pacific Railways in 1912, this hotel is the chicest throughout Canada. Foreign statesmen and guests of royal blood are accommodated here. 

Het terras van Château Laurier biedt goed uitzicht op de sluizen en stuwen van het Rideau Canal, dat hier uitmondt in de Ottawa River. 's Zomers is het hier een komen en gaan van pleziervaartuigen. Net als een eeuw geleden worden de oude sluizen, de Ottawa Locks nog altijd met de hand bediend.

The terrace of the Château Laurier offers a good view of the locks and dams on the Rideau Canal, which flows into the Ottawa River. Here in the summer, pleasure boats come and go. Just like a century ago, the Ottawa Locks are still operated by the hand.  

Naast de National Gallery begint een leuke wandeling door het groen naar de Lookout bij de Nepean Point. Vanaf deze plek hoog boven de Ottawa River heb je een zeer fotogeniek uitzicht.

Next to the National Gallery a starts a nice walk through the greenery to the Lookout near the Nepean Point. From this place high above the Ottawa River you have a very nice photogenic view

Vanaf de Lookout heb je een prachtig uitzicht op de Alexandria Bridge naar Gatineau en op Parliament Hill.

From the Lookout you have a wonderful view of the Alexandria Bridge to Gatineau and of Parliament Hill.

Major's Hill Park staat boven het Rideau-kanaal op het punt waar de rivier de Ottawa binnenstroomt (zie foto hierboven).

Major's Hill Park stands above the Rideau Canal at the point where it enters the Ottawa River (see picture above). 

Vanwege de centrale locatie wordt Major's Hill Park het hele jaar door bezocht. Het park wordt vaak gebruikt als locatie voor evenementen en staat centraal tijdens de Canada dag feest (zie foto hierboven).

Due to its central location, Major's Hill Park is frequented all year round. The park is frequently used as a venue for events, and is central to Ottawa's Canada Day celebrations (see picture above). 

De Notre-Dame Basiliek is een rooms-katholieke basiliek. De basiliek is de oudste en grootste kerk in Ottawa en de zetel van de rooms-katholieke aartsbisschop van de stad.

The Notre-Dame Cathedral Basilica is a Roman Catholic basilica. The Basilicia is the oldest and largest xhurch in Ottawa and the seat of the city's Roman Catholic archbishop. 

                                   In en rond Sparks Street vind je voldoende terrassen en gezellige restaurants.

                                   There are plenty of terraces and cozy restaurants in and around Sparks Street

In een van het oudste gedeelte van de stad ligt de Byward Market. Deze vroegere stadsmarkt - rond een gebouw dat aan een hangar doet denken met zo'n zeventig kramen op twee verdiepingen liggen nog meer winkels en kraampjes en vormt ook nu nog een ontmoetingsplaats voor mensen van binnen en buiten de stad.

The Byward Market is located in one of the oldest part of the city. This former city market - around a building reminiscent of a hangar with about seventy stalls on two floors, have multiple shops and stalls and is still a meeting place for people inside and outside the city. 

Hier verkoopt men vers fruit en groente. Bij de kramen zijn niet uitsluitend etenswaren verkrijgbaar, maar ook andere dingen, zoals orginele, zelfgemaakte cadeauartikelen (zie film).

Here, they sell fresh fruit and vegetables. Not only food items are available at the stalls, but also other things, such as original, home-made gift items (see film). 

Na een bezoekje aan de markt kun je gezellige cafés bezoeken op de sfeervolle, gerestaureerde binnenplaats.

After a visit to the market you can visit cozy cafés in the attractive restored courtyard. 


@MK