ALBERTAHoofdstad: De hoofdstad is Edmonton terwijl Calgary de grootste stad is.

Geschiedenis: Alberta werd een Canadese provincie in 1905. Voordien was het gebied onderdeel van Rupert's Land en werd het mede beheerd door de Hudson's Bay Company. In 1731 stichtten de Fransen er de eerste nederzettingen en in 1882 werd het District of Alberta onderdeel van de Northwest Territories. De North West Mounted Police (later de Royal Canadian Mounted Police geheten) werd in 1873 in Alberta opgericht. De aanleg van de Canadian Pacific Railway bracht een instroom van migranten met zich mee die de bevolking snel deed stijgen. 

Algemene informatie: Alberta is een provincie van Canada. In het oosten wordt de provincie begrensd door Saskatchewan en in het westen door British-Columbia, in het noorden door de Northwest Territories en in het zuiden door de Amerikaanse staat Montana. Alberta werd vernoemd naar prinses Louise Caroline Alberta, naar wie ook de in de provincie gelegen plaats Lake Louise is vernoemd. Alberta beslaat een oppervlakte van 661.190 km2. De priaries domineren het landschap in het oosten, en strekken zich naar Manitoba uit. In het westen van de provincie bevinden zich de Rocky Mountains, met onder meer de nationale parken Jasper en Banff. 


Aantal inwoners en afkomst: Het inwoneraantal van Alberta is 4,3 miljoen. Als gevolg van de sterke economische omstandigheden trekt Alberta veel mensen vanuit de andere Canadese provincies en de bevolkingsgroei is dan ook hoger dan elders in Canada. Minder dan 20% van de bevolking woont op het platteland, de rest in de steden. Veruit de meeste mensen zijn van blanke of Indiaanse afkomst en iets meer dan 10% is lid van een minderheidsgroep. 

Religie: De grootste religie in Alberta is het christendom terwijl er ook kleine moslim en boeddhistische gemeenschappen zijn. 

Taal: 81,8% van de bevolking spreekt Engels als moedertaal, de een na grootste moedertaal is Chinees met zo'n 9,7% en 2% spreekt Frans. 

Tijdsverschil: Mountain Standard Time (MST) Zone. 8 uur vroeger dan in Nederland.


Klimaat: Groten delen van Alberta, met name de prairies, kennen een extreem klimaat met zeer koude winters en hete zomers. Ten oosten van de Rocky Mountains komen Chinook winden voor die de temperatuur in de winter in korte tijd waarden van 0 naar +15 graden kan laten stijgen. Het noorden en westen van Alberta zijn overwegend natter dan de rest van de provincie terwijl het gebied tussen Calgary en Edmonton bekend staat om de grote hoeveelheden hagel die er kunnen vallen. Alberta is een van de gebieden in Canada die de meeste zonnenschijn kennen. 

Economie: De economie van Alberta is de sterkste van Canada, vooral omdat in bijna de hele provincie olievelden aanwezig zijn. De olieindustrie is de aandrijfmotor van de economie. Daarnaast is de petrochemische industrie tevens een belangrijke bron van inkomsten. Met 5 miljoen stuks vee is Alberta de belangrijkste leverancier van vlees in Canada met een aandeel van bijna 50%. Tarwe is het belangrijkste landbouwproduct, terwijl vooral in het noorden de uitgestrekte bossen, bosbouw en houtbewerking mogelijk maken. In Edmonton en vooral Calgary hebben veel bedrijven hun hoofdkantoor en de dienstensector is hier een belangrijk element. Ook het toerisme, met name naar het bergachtige gebeid rond de Rocky Mountains, levert veel inkomsten op. Het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking is met ruim CAD 68.000 het hoogste in Canada. 

Capital: The capital is Edmonton while Calgary is the largest city.

History: Alberta became a Canadian province in 1905. Previously, the area was part of Rupert's Land and was co-managed by the Hudson's Bay Company. In 1731 the French established the first settlements there, and in 1882 the District of Alberta became part of the Northwest Territories. The North West Mounted Police (later called the Royal Canadian Mounted Police) was founded in Alberta in 1873. The construction of the Canadian Pacific Railway brought an influx of migrants that rapidly increased the population. 

General Information: Alberta is a province of Canada. The province is bordered to the east by Saskatchewan and to the west by British Columbia, to the north by the Northwest Territories and to the south by the US state of Montana. Alberta was named after Princess Louise Caroline Alberta, after whom Lake Louise, located in the province, is also named. Alberta covers an area of 661,190 km2. The priaries dominate the landscape in the east, and extend to Manitoba. To the west of the province are the Rocky Mountains, including Jasper and Banff National Parks.

Number of population and descent: The population of Alberta is 4.3 million. As a result of the strong economic conditions, Alberta attracts many people from the other Canadian provinces and population growth is therefore higher than elsewhere in Canada. Less than 20% of the population lives in the countryside, the rest in the cities. The vast majority of people are of white or Native American descent and just over 10% are members of a minority group.

Religion: The largest religion in Alberta is Christianity while there are also small Muslim and Buddhist communities.

Language: 81.8% of the population speaks English as a native language, the second largest native language is Chinese by about 9.7% and 2% speak French.

Time difference: Mountain Standard Time (MST) Zone. 8 hours earlier than in the Netherlands.

Climate: Large parts of Alberta, especially the prairies, have an extreme climate with very cold winters and hot summers. To the east of the Rocky Mountains, Chinook winds occur that can quickly raise the temperature in winter from 0 to +15 degrees. North and west Alberta is mostly wetter than the rest of the province, while the area between Calgary and Edmonton is known for the high amounts of hail that can fall. Alberta is one of the areas of Canada with the most sunshine. 

Economy: Alberta's economy is the strongest in Canada, mainly because oil fields are present in almost the entire province. The oil industry is the driving force behind the economy. In addition, the petrochemical industry is also an important source of income. With 5 million head of livestock, Alberta is Canada's leading meat supplier with a share of nearly 50%. Wheat is the main agricultural product, while especially in the north the vast forests, forestry and woodworking are allowed. In Edmonton and especially Calgary, many companies are headquartered and the service sector is an important element here. The tourism, especially in the mountainous areas around the Rocky Mountains, provides much income. The gross national product per capita is the highest in Canada at over CAD 68,000.

@MK