ONTARIOHoofdstad: Toronto.

Geschiedenis: De eerste Europeanen die de omgeving van Toronto verkenden waren Franse handelaren, in het jaar 1750. De eerste inwoners van Europese afkomst waren vluchtelingen uit de VS die de Revolutionaire Oorlog ontvluchtten en daarvoor naar Ontario trokken. In 1793 kreeg de stad de officiële naam York toegewezen door Luitenant John Graves Simcoe toen hij de stad koos als nieuwe hoofdstad van het toenmalige Boven-Canada. Toch was deze "stad" nog zeer klein: in 1800 woonden er ongeveer 50 gezinnen. In 1813, tijdens de Oorlog van 1812, werd York veroverd en werden vele gebouwen verbrand door Amerikaanse soldaten. Veel immigranten trokken naar Canada en Toronto groeide behoorlijk snel gedurende de rest van de 19e eeuw. Op 6 maart 1834 kreeg de stad haar oorspronkelijke naam "Toronto" terug. Door de industrialisering rondom het jaar 1870 zou Toronto uitgroeien tot een van de grootste economische centra van de Canadese Confederatie. Rondom het jaar 1920 was Toronto de 2de stad van Canada, zowel qua bevolkingsaantal als qua economische rol, in beide gevallen was Montreal toentertijd de belangrijkste stad van het land. Na de 2de Wereldoorlog kwam er een enorm aantal immigranten uit Europa naar Toronto. Tegen het jaar 1980 werd het de grootste stad van het land, en grote bedrijven en internationale banken begonnen zich in Toronto te vestigen. De naam Toronto komt uit het Iroquois en betekent letterlijk "plaats waar bomen in het water staan". Deze betekenis slaat op de regio ten noorden en ten zuiden van wat inmiddels bekendstaat als Lake Simcoe (toen Lake Toronto), waar de Huron (oorspronkelijke bewoners van dit gebied) hun visvangst deden. 


Algemene informatie: Ontario is de op een na grootste provincie van Canada en is groter dan Frankrijk en Spanje samen. De afstand tussen de kusten van de Hudson Baai in het noorden en de dichtbevolkte steden in het zuiden bedraagt 1600 kilometer. Noord Ontario is slecht toegankelijk, maar dit adembenemende gebied vol wilde rivieren, diepe wouden en arctische toendra is per vliegtuig te bezoeken of via een sporadische mooie weg of spoorlijn. Het noorden is schaars bevolkt, in tegenstelling tot de vruchtbare streken in het zuiden die aan Lake Ontario grenzen.

Aantal inwoners en afkomst: Met zijn 14 miljoen inwoners is Ontario de dichtstbevolkte provincie van Canada. Meer dan 80 procent van de bevolking woont in de steden, alleen in Toronto al vier miljoen (in greater Toronto Area, woonden ongeveer 6,1 miljoen inwoners). Tot voor kort waren de meesten van Britse afkomst; banden met hun oude vaderland werden in stand gehouden en het leven in Ontario had een duidelijk Britse kleur, al was het gebied rond Kitchener Duits, zoals de oorspronkelijke naam Berlin aangeeft. Franstaligen vormen een aanzienlijke minderheid in Ontario.


Religie: De belangrijkste godsdiensten zijn het rooms-katholicisme en het protestantisme die elk ongeveer 35% van de bevolking uitmaken. Verder bevinden zich in de steden grote groepen moslims en is zo'n 16% van de Ontarianen niet godsdienstig.


Taal: Ondanks de mix van culturen wordt er in Ontario hoofdzakelijk Engels gesproken.

Tijdsverschil: Eastern Standard Time (EST). 6 uur vroeger dan Nederland.


Klimaat: Vanwege de grote oppervlakte en ligging van Ontario is het klimaat zeer gevarieerd. In het zuiden van de provincie, rond Windsor, heerst een, voor Canada, gematigd en vochtig klimaat met gemiddelde temperaturen van rond de 23 graden in de zomer tot -4 graden in de winter. De aanwezigheid van de Grote Meren heeft een temperend effect op het klimaat hoewel in de winter zware sneeuwstormen kunnen voorkomen aan de rand van de meren door de westelijke winden die vanaf het water over land blazen. Zuidwest-Ontario heeft de hoogste mate van tornado's van Canada en wordt algemeen als een uitloper van Tornado Alley gezien. Door de ligging van Zuid-Ontario aan de grens waar warme winden vanuit de VS en koude luchtmassa's vanaf het Arcatische gebied regelmatig samenkomen, kent men daar vele, soms zware onweersbuien. 


Economie: Ontario heeft verreweg de grootste economie van Canada. Een belangrijke reden voor de sterke economie is onder andere de ligging van de provincie in het centrum van het Noord-Amerikaanse continent en de verbindingen die het heeft met de Verenigde Staten. De dienstensector beslaat ongeveer 70% van de economie. Toronto is het belangrijkste zakencentrum van Canada en vele nationale en internationale corporaties evenals banken hebben er hun hoofdkantoor. Toerisme is eveneens een belangrijke bron van inkomsten en is vooral van belang in Toronto en rond de Niagara watervallen.Capital: Toronto.

History: The first Europeans to explore the Toronto area were French traders, in the year 1750. The first residents of European descent were US refugees who fled the Revolutionary War and moved to Ontario. In 1793, the city was officially named York by Lieutenant John Graves Simcoe when he chose the city as the new capital of what was then Upper Canada. Yet this "city" was still very small: in 1800 there were about 50 families. In 1813, during the War of 1812, York was captured and many buildings were burned by American soldiers. Many immigrants moved to Canada, and Toronto grew quite rapidly during the rest of the 19th century. On March 6, 1834, the city got its original name "Toronto" back.  Around the year 1870, industrialization would make Toronto one of the largest economic centers of the Canadian Confederation. Around the year 1920 Toronto was the 2nd city in Canada, both in terms of population and economic role, in both cases Montreal was the most important city in the country at the time. After World War II, a huge number of immigrants from Europe came to Toronto. By the year 1980 it became the country's largest city and major international companies and banks began to settle in Toronto. The name Toronto comes from the Iroquois and literally means "place where trees stand in the water". This meaning refers to the region to the north and south of what is now known as Lake Simcoe (then Lake Toronto), where the Huron (original inhabitants of this area) did their fishing. 


General Information: Ontario is Canada's second largest province and is larger than France and Spain together. The distance between the shores of Hudson Bay in the north and the densely populated cities in the south is 1600 kilometers (1000 miles). Northern Ontario is poorly accessible but this breathtaking area full of wild rivers, deep forests and arctic tundra can be visited by plane or via a sporadic beautiful road or by railway. The north is scarcely populated unlike the fertile areas in the south bordering on Lake Ontario.

Number of population and descent: With its 14 million inhabitants, Ontario is Canada's most populous province. More than 80 percent of the population lives in the cities, only four million in Toronto (in the Greater Toronto Area live about 6.1 million inhabitants). Until recently, most were of British origin. Ties with their old homeland were maintained and life in Ontario had a clear British color, even though the area around Kitchener is German as the original name Berlin indicates. The French population form a significant minority in Ontario.


Religion: The main religions are Roman Catholicism and Protestantism which each make up about 35% of the population. Furthermore, there are large groups of Muslims in the cities and about 16% of the Ontarians are not religious. 


Language: Despite the mix of cultures English is mostly spoken in Ontario.

Time difference: Eastern Standard Time (EST). 6 hours earlier than the Netherlands.


Climate: Due to Ontario's large area and location, the climate is very varied. In the south of the province, around Windsor, Canada has a temperate and humid climate with average temperatures from around 23 degrees Celsius in summer to −4 degrees in winter. The presence of the Great Lakes has a moderating effect on the climate, although in winter heavy snowstorms can occur at the edge of the lakes due to westerly winds blowing over land from the water. Southwestern Ontario has the highest tornado rate in Canada and is generally seen as an offshoot of Tornado Alley. Southern Ontario's location on the border where warm winds from the US and cold air masses from the Arctic regularly converge, are many, sometimes severe, thunderstorms.

Economy: Ontario has by far the largest economy in Canada. An important reason for the strong economy is the location of the province in the center of the North American continent and its connections with the United States. The service sector covers approximately 70% of the economy. Toronto is Canada's most important business center and many national and international corporations including banks have their headquarters. Tourism is also an important source of revenue and is especially important in Toronto and around the Niagara Falls.
@MK